dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

Organizacja nauki języka mniejszości narodowej niemieckiej
w Szkole Podstawowej nr 32 im. Wojska Polskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Gliwicach

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Zadanie to realizowane jest w szczególności poprzez organizację nauki języka mniejszości narodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w następujących formach:

  • nauka języka mniejszości narodowej – 1 godzina tygodniowo (klasy 1 - 8)
  • nauka własnej historii i kultury – 25 godzin na rok (klasa 5 i 6).

2. Naukę języka mniejszości organizuje dyrektor szkoły, na wniosek składany na zasadzie dobrowolności przez rodziców ucznia, w terminie do 20 września. Złożenie wniosku przez rodziców oznacza, że przez cały okres nauki w danej szkole uczeń objęty będzie nauką języka mniejszości, a prowadzone w szkole zajęcia zaliczone zostaną do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia. Możliwe jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości nie później niż do 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja, co jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce tego języka.

3. Szkoła organizuje nauczanie języka mniejszości w oddziałach szkolnych, jeżeli na naukę języka mniejszości zostanie zgłoszonych na poziomie danej klasy co najmniej 7 uczniów.

4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż określona w ww. pkt. organizuje się nauczanie języka mniejszości w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 16 uczniów.

5. Nauczanie języka mniejszości i własnej historii i kultury państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

Jest projekt rozporządzenia, który ujednolici wymiar godzin nauczania języka mniejszości narodowej od 1 września 2024 r. Język mniejszości narodowej niemieckiej ma być realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Rozporządzenie MEN (2017 r.) - j. mniejszości

Rozporządzenie MEiN (2022 r.) - j. mniejszości