dane kontaktowe

Grafika tytułowa na stronę

Odnośnik do dziennika elektronicznego Vulcan       bip        Galeria

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach, ul. Wrzosowa 14, reprezentowany przez dyrektora jednostki

Współadministratorzy

2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora

3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: mgr inż. Adam Żak, telefon 322342537, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa przetwarzania

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1) Przepisy prawa:

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:

a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych


7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 7

Prawa osób, których dane dotyczą.


9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe


10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.

Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,w tym profilowania.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 

Administrator

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach, ul. Wrzosowa 14, reprezentowany przez dyrektora jednostki

Inspektor ochrony danych

2. W Jednostce wyznaczono Inspektora ochrony danych: mgr inż. Adam Żak, telefon 322342537, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa przetwarzania

3. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w czasie organizowanych zajęć oraz ochrona mienia Szkoły.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. Art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

b. Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Okres przechowywania danych

5. Nagrania z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a następnie trwale usuwane.

Prawa osób, których dane dotyczą

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Na mocy art. 11 RODO, administrator informuje, że nie prowadzi stałej identyfikacji osób na nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych w art. 15-20 RODO (tj. prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), chyba, że osoba, której dane dotyczą dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować i nie będzie to naruszało praw i wolności innych osób będących na nagraniu.

Informacje dodatkowe

8. Nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

9. Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.